Literatürdeki Türkçe EMDR Makaleleri

EMDR Fibromiyalji Tedavisinde Yeni Bir Seçenek Olabilir mi Olgu Sunumu ve Gözden Geçirme

Önder Kavakcı ve ark.

Fibromiyaljide EMDR’nin etkinliğinin araştırılması Yedi olguyu içeren bir klinik çalışma

Önder Kavakcı ve ark.

Göz Hareketleri İle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Psikoterapide Farklı Bir Seçenek

Önder Kavakcı ve ark.

Hiperemesis Gravidarum Tedavisi için Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Tedavisi Olgu Serisi

Önder Kavakcı ve ark.

Kalıcı Komplike Yas Bozukluğu Tedavisinde Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme nin Hızlı Etkinliği İki Olgu

Alişan Burak Yaşar ve ark.

Şizofreni Olgusunda Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Uygulaması ve Kliniğe Etkileri

Alişan Burak Yaşar ve ark.

Tedaviye yanıtsızlık mı, travmanın atlanması mı EMDR terapisi ile düzelen Geç Başlangıçlı TSSB olgusu

Alişan Burak Yaşar ve ark.

Vajinismusun EMDR Yöntemi İle Tedavisi İki Olgu Sunumu

Fuat Torun

Majör depresyon hastalarında travmatik yaşantılar sonrası EMDR uygulamasının tedaviyi güçlendirici etkileri Olgu serisi

Murat Semiz ve ark.

Uçuş fobisinin (aviofobi) göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR) yöntemi ile tedavisi Bir olgu sunumu

Nergiz Lapsekili ve ark.

Travma sonrası stres bozukluğu tanılı hastada göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR) tedavisi Olgu sunumu

Hakan Balıbey ve ark.

Fantom Ağrılarının Tedavisinde EMDR Terapi Etkinliğinin Değerlendirilmesi ‘nin etkinliği

Ebru Sinici ve ark.

Akut Stres Bozukluğunda Bir Müdahale Tekniğinin Uygulanabilirliği: Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR).

Ebru Sinici ve ark.

Bir Cinsel Tecavüz Vak’asında EMDR Uygulaması: Vak’a Sunumu

Ebru Sinici ve ark.

Effectiveness of Eye Movement Desensitization and Reprocessing Technique in Acute Stress Disorder Occuring After Traffic Accidents

Ebru Sinici ve ark.


Sertifikasyonları: