EMDR Tüzük

GÖZ HAREKETLERİ İLE DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME (EMDR) ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1. Derneğin Adı: GÖZ HAREKETLERİ İLE DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME (EMDR) ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA DERNEĞİ’dir. Kısa Adı: EMDR, açılımı Eye Movement Desensitization and Reprocessing olan ve Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme anlamına gelen bir psikolojik terapi (Psikoterapi) yaklaşımının/yönteminin adıdır. Derneğin Merkezi: İstanbul’dur. Dernek başka merkezlerde şube açabilir.

DERNEĞİN AMACI

Madde 2.EMDR Terapisi tüm dünyada halen mevcut olan diğer danışma/psikolojik tedavi/Psikoterapi yöntemlerine göre bazı üstünlükleri ve avantajları nedeniyle giderek yaygınlaşan bir yaklaşım olarak kabul görmüş ve çağdaş psikolojik destek yaklaşımları içerisinde etkin bir biçimde kullanılan bir Psikoterapi yaklaşımı olmuştur. Derneğin, EMDR Terapisi, ruh sağlığı yaklaşımları-uygulamaları ve Dernek üyeleriyle ilgili olarak temel hedefleri:
1. Ülkemiz genelinde ruh sağlığı hizmeti veren profesyonellerin ve üyelerinin mesleki gelişme hedeflerini belirlemek, bu hedefleri gerçekleştirebilmeleri için çalışmalar yapmak ve projeler üretmek
2. EMDR Terapisinin ülke genelinde tanıtılması, kullanılması ve yaygınlaşması için çalışmalar yapmak
3. EMDR eğitiminin yaygınlaşması için koşulların ve standartların oluşmasını sağlamak
EMDR Terapisinin akreditasyon ve sertifikasyon standartlarının ve süreçlerinin oluşmasını ve zaman içinde güncellenmesini sağlamak
Sosyal Sorumluluk projeleri geliştirmek ve bunları desteklemek amacıyla çalışmalar yürütmek
4. Travma ve psikopatoloji ilişkisini açıklayacak, psikolojik ve psikiyatrik/psikolojik sorunların aşılmasını öngören temel araştırmaları desteklemek, bu amaçları hedefleyen projelere katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

DERNEĞİN ÇALIŞMA ALANI

Madde 3. Dernek amaçlarına ulaşabilmek ve halka verilen hizmetin niteliğini iyileştirebilmek için kendi amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür;
Hızla gelişen çağdaş yaklaşımları yakından izleyebilmek ve bu yaklaşımların Türk toplumunun gereksinimlerine uyarlayarak kullanabilmek için gerekli yasal koşulları yerine getirerek, aynı koşullarda faaliyet gösteren, benzer amaçları olan ve siyasetle uğraşmayan diğer uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak faaliyetler düzenlemek, bilgi alışverişinde bulunmak, bu kuruluşlara üye olmak, proje bazında ortak çalışmalar yapmak ve yardımlaşmak
Uluslararası kimliği olan kurum ve kuruluşların bilimsel yardım ve desteğinden yararlanmak, ulusal ve uluslararası çalışmalara katılacakları belirlemek.
Temel EMDR Eğitimlerini veren ve Dernek Yönetim kurulunun onayladığı Eğitimcilerin eğitim boyunca yeterliliğini kanıtlayan kursiyerlere EMDR Temel Eğitimleri ile ilgili verdikleri sertifikaların geçerliliğini onaylamak
EMDR Temel Eğitimleri dışında ulusal ve uluslararası platformlarda çalıştaylar, kurslar, eğitim programları, konferanslar, sempozyumlar ve kongreler düzenlemek
Dernek amacını gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak
Amacın sağlanması için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek
Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurtiçinden ve yurtdışından bağış kabul etmek
Tüzük amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek
Üyelerin yararlanmalarını ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek
Üyeler arasında beşeri ilişkileri geliştirmek ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi vb. gibi etkinlikler düzenlemek veya üyelerin bu tür etkinliklerden faydalanmalarını sağlamak, Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek
Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak
Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

EMDR AVRUPA DERNEĞİ İLE İLİŞKİLER

Ülkemizde EMDR Terapisinin yerleşmesine, kök salmasına ve gelişmesine birkaç kuruluş yıllar boyu destek vermiştir. EMDR Terapisi’nin yaratıcısı Francine Shapiro’nun yönettiği EMDR Institute, EMDRIA (EMDR International Association) ve EMDR Avrupa Derneği 1999 Marmara depreminden başlayarak desteklerini hiçbir zaman esirgemediler.
Derneğimiz EMDR Avrupa Derneği Üyesidir. EMDR Avrupa’ya yalnızca ülkelerin EMDR Dernekleri üye olabilir. EMDR Avrupa’ya 2017 itibariyle 28 ülkenin EMDR Dernekleri üyedir. Bu ülke Derneklerine üye olan EMDR Terapistlerinin sayısı 20.000’i aşmıştır.
EMDR Avrupa Derneği’nin temel amacı; EMDR Terapisinin standartlarını, sertifikasyon ve akreditasyon kriterlerini oluşturmak, EMDR Temel Eğitimlerinin asgari içeriklerini ve EMDR Eğitimcilerinin, EMDR Danışmanlarının ve Sertifikalı EMDR terapistlerinin asgari kriterlerini belirlemek, araştırmaya fon ayırmak ve bunun yanında, üye ülkelerde EMDR Terapisinin gelişmesine destek olmaktır.
Her ülke, her yıl, her üyesi için bir bedeli EMDR Avrupa’ya öder. Her ülkede EMDR Temel Eğitimleri standarttır, ancak her EMDR Eğitimcisi eklemek istediklerini eğitimlerde kullanabilir. Üye ülkeler EMDR Avrupa’nın kurallarına ve kriterlerine uymayı kabul eder.

DERNEĞİN FAALİYET ALANI
Dernek sosyal ve psikolojik alanda faaliyet gösterecektir.

ÜYELİK KOŞULLARI

Madde 4.
a. Asli Üyelik:
b. Onursal Üyelik
c. Tüzel Kişiler:

Asli Üyelik: Dernekler kanunu çerçevesinde derneğin belirtilen amaçlarını kabul edip, bu amaçların gerçekleştirebilmesi için çalışmak isteyen, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, yasalara göre üyelikleri yasaklanmamış, ruh sağlığı alanında eğitim görmüş; psikiyatrist, uzman psikolog, klinik psikolog, psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı, psikiyatri hemşiresi olan ve  EMDR Avrupa onaylı Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) ) 1. Düzey Temel Eğitimini tamamlamış, yeterli deneyimi olan ve dernek asli üyelerinden en az iki kişi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunda oy çokluğuyla kabul edilen profesyoneller asli üye olabilirler.
Asli üyelikle ilgili Dernekler yasası kapsamı içinde olmayan koşulları düzenlemede ve değiştirmede Dernek Yönetim Kurulu yetkilidir.

Onursal Üyelik: Gerek Ruh Sağlığı alanında gerek daha yaşanır bir dünya için ulusal veya uluslararası çalışmalar yapmış Türk veya yabancı bilim insanlarına ya da Derneğe yakın ilgi göstererek Derneğin ve EMDR Terapisinin gelişmesine maddi veya manevi destek sağlayanlara onursal üyelik verilebilir.
Onursal üyeler karar ve seçim aşamalarında oy kullanamazlar, aidat ve giriş bedeli ödemek zorunda değillerdir, bunun dışında tüm üyelik haklarından yararlanırlar. Onursal üyelik kararı Dernek Yönetim Kurulu tarafından alınır.

Tüzel Kişiler: Derneğe tüzel kişiler üye olabilir. Tüzel kişinin Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Tüzel Kişilerin üyeliğe kabulüne ve kabul koşullarına Yönetim Kurulu karar verir.

ÜYELİĞE GİRİŞ

Madde 5. Derneğe üye olabilmek için 4. Maddedeki şartların tamamen karşılanması gerekir. Başvuru Yönetim Kuruluna yazılı olarak yapılır. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar ve bu kararı başvuruda bulunan kişiye yazı ile bildirir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

ÜYELERİN HAKLARI

Madde 6. Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. İstifa yazılı olur. Üyeler dernek işlerinde eşit hak ve yetkilere sahiptirler. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Yasalara göre dernek üyesi olma hakkını kaybedenler ve dernek tüzüğüne aykırı harekette bulunanlar üyelikten çıkarılırlar. Asıl üyeler, onursal üyeler ve fahri üyeler derneğin her türlü bilimsel ve sosyal faaliyetlerinden indirimli olarak yararlanabilirler.
EMDR 1. Düzey Temel Eğitimini alanlar EMDR Terapisi uygulamaya başlar. Öngörülen süpervizyonları da aldıktan sonra EMDR Avrupa ve EMDR Derneği tarafından onaylanan EMDR 1. Düzey Temel Eğitimine katıldığını gösteren “katılım belgesini” alırlar. EMDR 1 ve 2. Düzey eğitimlerini alıp Derneğe üye olanlar, EMDR Avrupa Derneği ve ülkemiz EMDR Derneği Yönetim Kurulunca belirlenen akreditasyon ve sertifikasyon standartları ve süreçleri doğrultusunda unvanları; EMDR Danışman Yardımcısı (EMDR Facilitator), Sertifikalı EMDR Terapisti (EMDR Practitioner), EMDR Danışmanı (EMDR Consultant), EMDR Eğitimcisi (EMDR Trainer) olabilirler.

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 7. Her üye aidatını düzenli olarak ödemekle yükümlüdür. Her üye dernek çalışmalarına katılmak ve tüzük amaçlarını gerçekleştirmek yönünde çalışmakla yükümlüdür. Yönetim ve denetleme kurullarından birine seçilen üye diğerlerine seçilemez.

ÜYELİK ÖDENTİLERİ

Madde 8. Dernekler kanununun öngördüğü sınırlar içinde her üye Derneğe giriş aidatı ve yıllık aidat borcunu ödemekle yükümlüdür. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Dernek Yönetim Kurulu yetkilidir. Üyelik ödentileri zorunlu bir neden olmadıkça her yılın başında belirlenir ve üyelere duyurulur.
ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 9. Her üye, yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin Derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde 10. Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 11. Derneğin organları şunlardır;
• Genel Kurul
• Yönetim Kurulu
• Denetleme Kurulu

GENEL KURUL

Madde 12. Yetki ve görevleri dernekler kanunun 26. Maddesinde belirlenmiş olan Genel Kurul, dernek üyelerinden oluşan ve derneğin en yüksek ve en yetkili karar ve denetleme organıdır.
Genel Kurul olağan ve olağan üstü olarak 2 türlü toplanır.
• Olağan Genel Kurul Toplantıları: Olağan Genel Kurul Toplantısı üç yılda bir Mayıs ayı içinde Yönetim Kurulunun tespit edeceği yerde olağan olarak toplanır.
• Olağan Üstü Genel Kurul Toplantıları: Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Genel Kurulda oy hakkına sahip üyelerin beşte birinin başvurusu üzerine genel kurul toplantıya çağırılır. Yönetim Kurulu kendiliğinden de gerekli gördüğü durumlarda genel kurulu olağan üstü toplantıya çağırabilir.

ÇAĞRI ŞEKLİ

Madde 13. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Madde 14. Toplantılarda aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır. Genel Kurul’a katılacaklar, Yönetim Kurulunca düzenlenen listede isimlerinin yanına imza atarak toplantı salonuna girerler. Toplantıda yeterli sayı sağlanmışsa durum tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantıyı yönetmek için bir başkan ve iki yazman açık oyla seçilir. Genel Kurul kararları katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Toplantının yöntemi Genel Kurul Başkanınca yapılır ve toplantı sonunda düzenlenen tutanak başkan ve yazmanlar tarafından imzalanarak yönetim kuruluna verilir.

GÜNDEM

Madde 15. Gündem, Yönetim Kurulu tarafından saptanır. Genel Kurul toplantısında yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi önerilen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Madde 16. Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 17. Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul’da görüşülüp karara bağlanır. Genel Kurul’un görev ve yetkileri şunlardır:
1. Dernek organlarının seçilmesi
2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, ilgililerin ibralarını karara bağlamak
4. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
5. Dernek için gerekli malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
6.Derneğin federasyona katılması veya ayrılması
7.Derneğin feshi veya fesih halinde derneğin mal varlığının ne olacağı konusunda karar vermesi
8.Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi
9.Şube açılmasına veya açılmış şubelerin kapatılmasına karar vermek
Genel Kurul’da kararlar çoğunluk usulü ile alınır. Genel Kurul Kararları dernek üyelerine bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilir.

YÖNETİM KURULU

Madde 18. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından dernek üyeleri arasından gizli oyla seçilen, 7 asıl ve 5 yedek,  üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına yıl içinde 5 defa mazeretsiz katılmayanların üyelikleri düşer. Üyeliklere sıralamada en çok oy alan yedek üyeler oy sırasına göre çağırılır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev bölümü yapar ve aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman seçer. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararı katılanların çoğunluğu ile alınır.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 19. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
• Asli Üyelikle ilgili, Dernekler Yasası kapsamı içinde olmayan koşulları düzenlemede ve değiştirmede Dernek Yönetim Kurulu yetkilidir.
• Derneği temsil etmek ve bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek
Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek
• Derneğin bilimsel faaliyetlerini yurt içi ve yurt dışında duyurmak, benzer kurum ve kuruluşların yurt dışındaki faaliyetlerini yurt içinde duyurmak ve etkinliklere dernek adına katılacakları belirlemek
• Derneğin amaçları doğrultusunda uluslararası kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği içine girmek, konferans, kurs gibi etkinlikler için yurt dışından ülkemize gelecek bilim adamlarını belirlemek
• Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya bunlardan ayrılması
• Derneğin amacına uygun çalışma ve harcamaları yapmak, Genel Kurul kararlarını uygulamak
• EMDR Sertifikasyonu ve Akreditasyonuna yönelik Temel EMDR Eğitimlerinin kimler tarafından verilebileceğinin ölçütlerini belirlemek
• EMDR Eğitimlerinin asgari standartlarını, içeriklerini, formatlarını, sürelerini ve eğitimlerde kullanılacak manuellerin içeriklerinin hazırlanmasını üstlenmek, çevirilerini yapmak ve bunları zaman içinde EMDR Avrupa Derneği ve EMDR Institute, California, USA doğrultusunda yenilemek, gözden geçirmek, ülkemizin gereksinimleri doğrultusunda eklemeler yapmak
EMDR Yönetim Kuruluna bağlı çalışacak EMDR Komitelerinin kuruluşu ve çalışma prosedürleri ile ilgili yönetmeliği oluşturmak ve zaman içinde güncellemek
EMDR Yönetim Kurulunda görev alacak kişilerin (Örn; Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman, Sekreter gibi) görev tanımlarını yapmak ve zaman içinde güncellemek
• Ülke içinde ve dışında, Dernek’le iş birliği içinde çeşitli disiplinlerden oluşan profesyonellerle verilecek kursları kimlerin yöneteceğini belirlemek, diğer eğitim ve öğretim işlerini yürütecek görevlileri tayin etmek, gerekli durumlarda azletmek
• Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemler yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak
• Derneğin üye sayısını arttırmak
• Derneğe bağış kabul etmek
• Dernek adına yayınlanacak bildirgeleri kararlaştırmak
• Genel Kurul’un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek
• Genel Kurul’da alınan kararları uygulamak
• Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak
• Bütçenin uygulanmasını sağlamak
• Dernek tüzüğünün ve dernekler kanunun kendisine verdiği diğer yetkileri kullanmak
Yönetim Kurulu en az üç ayda bir kez önceden belirlenen yer, gün ve saatte, üye tam sayısının yarısının bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu üye sayısındaki boşalmalar nedeni ile yedeklerin getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Toplantının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine, mahallin sulh hukuk hakimi dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

DENETLEME KURULU

Madde 20. Denetleme Kurulu, 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur ve Genel Kurulca seçilir. Denetleme Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve bir sekreter seçer. Bu kurul denetleme görevini, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve 6 ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve sonuçlarını bir rapor biçiminde Yönetim Kuruluna ve toplantıda Genel Kurula sunar. Görev ve yetkileri şunlardır:
• Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak.
• Yönetim Kurulunca düzenlenen mali rapor, bilanço ve gelir-gider çizelgesi hakkındaki görüşlerini bir rapor halinde Genel Kurula sunmak.
• Gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırmayı Yönetim Kurulundan istemek.

Madde 21. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri, derneğin, eğitim, öğretim ve kadro çalışmaları gibi bilimsel faaliyetlerde görev alabilirler.

ÇALIŞMA GRUPLARI (Komiteler)

Madde 22. Dernek amaçlarının gerçekleşmesinde, Yönetim Kuruluna yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu onayı ile bazı çalışma grupları (komiteler) kurulabilir, başkan ve üyeleri atanır.
Komitelerin görev süresi, Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlıdır. Bu komiteler üyelik ve üyelerle ilişkiler komitesi, sosyal ve bilimsel faaliyetler komitesi gibi komitelerdir. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü takdirde daha başka benzer komiteleri de kendi dönemi içinde kurabilir.

ŞUBELERİN KURULUŞU

Madde 23. Dernek gerekli görülen yerlerde şube açabilir. Bu amaçla Dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen EMDR Temel Eğitimini almış en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda kurucuların ad ve soyadları, baba adları, doğum yerleri ve tarihleri, meslek ve sanatları, adresleri ve tabiiyetleri ile şube merkez adreslerinin bildirilmesi ve yazıya dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur. Şube kurucularının dernek üyesi olması ve bulundukları yerde en az 6 aydan beri ikamet ediyor olmaları gereklidir. Şubeler derneğin organlarıdır ve derneğin içindedirler. Dernekten ayrı bir varlıkları ve dernekten izinsiz faaliyet gösterme hakları yoktur. Şubelerin maddi varlığı, genel kurulun maddi varlığı içindedir. Şubelerin tüm karar ve işlemleri merkezin kontrolü ve denetimindedir.

Şubenin Organları

Madde 24. Şubenin organları;
• Genel Kurul
• Yönetim Kurulu
• Denetleme Kurulu’ndan ibarettir.
Genel Kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu, beş asıl ve beş yedek, Denetim Kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede Şube’de de uygulanır. Ancak;
1. Şube Genel Kurulunun toplantısına ait ilan, kendi olanaklarını kullanmak zorundadır.
2. Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Mart ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.
3. Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
4. Şubeler, Merkez Yönetim Kuruluna yıllık faaliyet raporu vermek zorundadır.
5. Şubelerin Merkez Genel Kurulu’na temsili: Şubeler, genel merkez Genel Kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
5. Genel merkez Genel Kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
7. Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Şubelerin feshi:
Şubeler, Merkez Genel Kurul kararı ile feshedilebilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 25. Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 26. Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi ve yıllık aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir,
2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması,  konferans, Gazete, dergi, kitap, CD, broşür, Dernek rozeti, yıllık ajanda, kültürel takvim basımı gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, Kurum ve kuruluşlarla yapılan ortak projelerden elde edilen gelirler,
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
7-Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 27. Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 28-Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.
Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde,
Verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 29-, Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 30-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimini doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 31. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 32. Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 33. Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Madde 34. Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adının başında “Tasfiye Halinde GÖZ HAREKETLERİ İLE DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME (EMDR) ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA DERNEĞİ’dir” ibaresi kullanılır. Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurulda belirlenen yere devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini Tasfiye Kurulu sıfatıyla son netim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 35-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.