Çocuk ve Ergenlerde EMDR Tarihçesi

ÇOCUK VE ERGENLER İLE EMDR TARİHÇESİ

İlk “Çocuk ve Ergenlerle EMDR” Konferansı 2000 yılında Londra’da düzenlenmiştir. Bu konferansa çeşitli ülkelerden dinleyici olarak 300 kadar çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanı ve on konuşmacı katılmıştır. Bu ilk konferansa Ümran Korkmazlar bir sözel, bir poster bildiri ile katılmıştır. Avrupa EMDR Ç&E Komitesi bu konferansın son günü kurulmuştur. Ülkemizde Ç&E EMDR tarihçesi de bu tarihten itibaren paralel gelişmiştir. EMDR Avrupa Ç&E Komitesinde temsilcileri olan ülkeler arasında, Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere-İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Norveç, Romanya, Sırbistan, Türkiye ve Yunanistan bulunmaktadır.

EMDR Çocuk Komitesi’nin başlıca amacı, birçok ülkede Ç&E Terapisti, danışmanı ve eğit-meni yetişmesine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla temsilciler, terapistlerin yüksek etik ve profesyonel standartlara göre o kültürün örnekleriyle birlikte kendi dillerinde EMDR öğret-meleri ve öğrenmeleri için çalışırlar.

İlk “Çocuk ve Ergenlerle EMDR Eğitmen Eğitimi’’ Robert Tinker ve Sandra Wilson, daha sonra Joanne Morris-Smith ve Michel Silvestre tarafından Londra’da verilmiştir. Eğitmen (trainer) olmak zorlu ve uzun bir yolculuktur. Bu eğitimler 2003, 2005, 2010 ve 2015 yılların-da verilmiştir. 40 yıldır çocuk, ergen ve aileler ile çalışmakta olan Ümran Korkmazlar 2015 yılında Türkiye’nin ilk EMDR Avrupa onaylı Ç&E eğitmeni olmuştur. Şu an EMDR Avrupa tarafından akredite olan çeşitli ülkelerde 19 Çocuk ve Ergen Eğitmeni bulunmaktadır. Bu sü-reçte, eğitmenler ve temsilciler ile farklı yaş gruplarındaki çocuk ve ergenleri tedavi için uy-gun Avrupa modelinin gelişimi başarıyla sonuçlanmıştır.

Neden Çocuk ve Ergenler için ayrı bir EMDR uzmanlık eğitimi gerekli görülmüştür? Çocuk ve Ergenler tek başlarına değil, aileleri ile var olmaktadırlar. Bu nedenle semptomları ve teda-vileri bu bakış açısı ile ele alınmalıdır. Çocukların birincil bakım verenlerine olan bağlanmala-rının kalitesi çok önemlidir. Çocuğun, aile, gelişim ve travma tarihçesi terapi planının temeli-ni oluşturmaktadır. Çocuklar ve ergenler fizyolojik, nörolojik, bilişsel, duygusal ve sosyal olarak gelişim sürecindedirler, yapıları tamamen olgunlaşmamıştır. Terapistin, bu alanlarla ilgili engin bir bilgi birikiminin olması gerekmektedir. Birçok çocuğun farklı gereksinimleri vardır, bu nedenle EMDR terapisine ek olarak farklı müdahaleleri de kullanmak gerekir. Travma alanında çalışırken terapistin çocuk istismarı gibi konularla karşı karşıya kalması na-

dir değildir. Bu nedenle, çocukların korunması ve hakları ile ilgili yasaların bilinmesi de çok önemlidir. Ç&E EMDR terapisti, çocuğun hayatına travmanın etkisini nasıl değerlendireceği-ni bilmek durumundadır. Bununla birlikte güvenliği artırmak ve ebeveynin travmasını da ele almak amacı ile aileyi EMDR protokolüne dahil etmenin bir yolunu bulmalıdır.

Türkiye’de ilk Ç&E EMDR eğitimi 30.06.2013 tarihinde Fide Danışmanlık Merkezi’nin or-ganizasyonu ile EMDR Avrupa Ç&E Komitesi Başkanı Joanne Morris-Smith tarafından ve-rilmiştir. 2015 yılından bu yana “Çocuk&Ergen EMDR eğitimi” Ümran Korkmazlar tarafın-dan verilmektedir.

Bu eğitimde kazanılanların süpervizyonlarla pekiştirilmesi gerekmektedir. Zor vakalarla gereksinimiz olacak ileri bilgileri edinmek ve ustalaşmak için 2. Düzey Çocuk&Ergen EMDR eğitiminin alınması ve ilgili çalışma gruplarına, seminerlere katılınılması gerekmektedir. EMDR Avrupa, Çocuk&Ergen EMDR 2. Düzey eğitimine katılmak için 5 adet çocuk süpervizyonu almış olmak ve EMDR 2. Düzey eğitimine katılmış olmak ön koşul olarak belirlenmiştir. Çocuk&Ergen EMDR süpervizyonunu EMDR Avrupa onayıyla Ümran Korkmazlar ve onun gözetiminde supervizor adayları Billur Kurt, Berfin Bozkurt ve Pınar Fidancı verebilmektedir.


Sertifikasyonları: